Preview Mode Links will not work in preview mode

Shabtabnews Radio

Apr 30, 2017

 

دولت در حال آواربرداریست
هادی خانیکی با بیان اینکه امروز هم قشر دانشگاهی باید مترجم این مفاهیم برای مردم باشند، عنوان کردباید فرق عاقلانه اداره کردن کشور با اداره غیرعاقلانه...


Apr 28, 2017

مروری بر روزنامه های پنجشنبه هفتم اردیبهشت؛.
 
با گرم شدن تدریجی تنور انتخابات، روزنامه های امروز، سراغ مناظره انتخاباتی فردا رفته اندبا این حال، موافقان و مخالفان دولت...


Apr 27, 2017


ادعای درگیری قایق ایرانی و کشتی اماراتی
رسانه‌های اماراتی مدعی شدند میان یک قایق ایرانی و یک کشتی اماراتی در خلیج ‌فارس تعقیب و گریز رخ داده استبه گزارش فارس، وبگاه خبری «


Apr 26, 2017

محمدعلی نجفیدولت بعدی روحانی جوان و پرتحرک خواهد بودرئیس ستاد فرهنگیان روحانی گفتآقای روحانی معتقد است که دولت بعدی باید جوان و پرتحرک باشد.
 محمدعلی نجفی در یک نشست خبری...


Apr 25, 2017

 

روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «تغيير مدير ميراث هاشمي» نوشت: «عصر همان روزی که روزنامه کیهان تیتر زده بود: «دانشگاه آزاد در انتظار تغییرات اساسی»، میرزاده رئيس دانشگاه آزاد در...